Algemene voorwaarden en gebruik van de Faresa tools.

1. Algemene voorwaarden

1 Faresa – Faresa BV is een psychosociale dienstverlener met KBO nummer 0819.967.031. Haar kantoren zijn gevestigd aan de Boerenkrijgsingel 44/0.02 te Hasselt (maatschappelijke zetel) .

2 Toepassingsgebied – Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd door Faresa en sluiten eventuele aankoop voorwaarden van de opdrachtgever uit. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

3 Opdracht – Faresa en de opdrachtgever zullen de nodige inspanningen leveren om het bestaan van potentiële belangenconflicten na te gaan en met elkaar te communiceren voor de aanvang van de diensten door Faresa. Faresa voert alle opdrachten uit naar best vermogen en binnen een redelijke termijn. Faresa verbindt zich ertoe elke opdracht confidentieel te behandelen in overeenstemming met de deontologische code voor psychologen. De opdrachtgever wordt stipt geïnformeerd over de uitvoering van de opdracht. Faresa heeft het recht de opdrachten uit te besteden aan medewerkers binnen Faresa en aan vervangers. Faresa is tevens gerechtigd om, in samenspraak met de opdrachtgever, beroep te doen op derden. (gespecialiseerde psychologen, partners of andere deskundigen)

4 Medewerking van opdrachtgever – De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Indien de opdrachtgever zijn noodzakelijke medewerking niet (tijdig) of niet volgens afspraak verleent, dan kan Faresa, na de opdrachtgever zonder succes te hebben aangemaand, haar dienstverlening stopzetten. Faresa is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze stopzetting kan voortvloeien noch voor de overschrijding van termijnen te wijten aan de opdrachtgever, aan derden of overmacht.

5 Opdrachten en kosten – Faresa rekent haar opdrachten aan volgens uurtarieven of andere methoden bepaald in samenspraak met de opdrachtgever, v.b. bij grootschaligere opdrachten. Het uurtarief van betrokken medewerkers wordt bepaald ogv de specialisatiegraad en de ervaring van de medewerker of psycholoog, de hoogdringendheid, het belang of de specificiteit van de opdracht. Voor de afgelegde kilometers rekent Faresa een kilometervergoeding aan. De algemene kantoor- of overheadkosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, forfaitair aangerekend ogv een bepaald percentage van opdracht.

6 Facturatie – Faresa kan een vergoeding aanrekenen voor de tijd besteed aan voorbereiding onderzoek noodzakelijk voor het nauwkeurig bepalen van de op vraag van de opdrachtgever opgestelde offerte (indien noodzakelijke tijdsinvestering 16u overschrijdt). Na goedkeuring offerte wordt een voorschot van 50% van het offertebedrag gevraagd. Voor trainingen (van minder dan 2 dagen) wordt na afloop van de training het overige bedrag gefactureerd. Losse individuele trajecten worden bij opstart aangerekend. Voor andere opdrachten (uitgezonderd digitale tools) wordt maandelijks in schijven gefactureerd. Bij digitale projecten (en flankerende diensten hieraan) wordt het volledige bedrag gefactureerd bij ondertekening offerte.

7 Betaling – Niettegenstaande ieder strijdig beding in de overeenkomst en/of factuurvoorwaarden, beloopt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Om in acht genomen te worden, dienen alle klachten schriftelijk en aangetekend binnen de acht dagen te gebeuren na ontvangst van de factuur. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 75 euro die overeenkomt met de in dit verband gemaakte administratiekosten.

8 Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever (opdrachtgever) – Voor trainingen, opdrachten (van minder dan 2 dagen) en kleinschalige risico-analyses (<15.000 euro exclusief btw) heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Voor deze opdrachten gelden volgende voorwaarden. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden, met uitzondering van het voorschot. Bij annulering of wijziging van 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het resterende offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging van 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het resterende offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het resterende offertebedrag te vergoeden. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen. Voor grootschaligere opdrachten, trajecten en risico-analyses (≥15.000 euro exclusief BTW) en raamcontracten (v.b. EAP) heeft de opdrachtgever het recht de opdracht gemotiveerd te annuleren per aangetekend schrijven. Voor deze opdrachten gelden volgende voorwaarden. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 16 weken voor aanvang van   de opdracht kosteloos geschieden, met uitzondering van het voorschot. Bij annulering of wijziging van 16 tot 12 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het resterende offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging van 12 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het resterende offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het resterende offertebedrag te vergoeden. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

9 Annulering of wijziging van de opdracht door Faresa (de opdrachtnemer) – De opdrachtnemer heeft het recht om bij overmacht de opdracht te latenuitvoeren door een andere partij met gelijkwaardige dienstverlening. Annulering of wijziging door de opdrachtnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden, mits terugbetaling voorschot. Bij annulering of wijziging van 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtnemer verplicht 50% van het resterende offertebedrag te vergoeden indien geen andere partij werd aangebracht/aanbevolen die de opdracht kan uitvoeren of er in gemeenschappelijk overleg niet gekomen kan worden tot een ander moment om de opdracht uit te voeren door opdrachtnemer.

Bij annulering of wijziging van 4 tot 2 weken vooraanvang van de opdracht is de opdrachtnemer verplicht 75% van het resterende offertebedrag te vergoeden indien geen andere partij werd aangebracht/aanbevolen die de opdracht kan uitvoeren of er in gemeenschappelijk overleg niet gekomen kan worden tot een ander moment om de opdracht uit te voeren door opdrachtnemer.

Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtnemer verplicht 100% van het resterende offertebedrag te vergoeden indien geen andere partij werd aangebracht/aanbevolen die de opdracht kan uitvoeren of er in gemeenschappelijk overleg niet gekomen kan worden tot een ander moment om de opdracht uit te voeren door opdrachtnemer. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

10 Intellectuele eigendomsrechten – Alle intellectuele eigendomsrechten in de vragenlijsten, rapporten en andere documenten of tools uitgaand van Faresa behoren uitsluitend toe aan Faresa en mogen in geen geval worden gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Faresa.

11 Aansprakelijkheid – Alle verbintenissen van Faresa en haar medewerkers zijn middelenverbintenissen. Faresa is niet aansprakelijk voor fouten (m.i.v. nalatigheden en grove fouten). Bovendien kan de aansprakelijkheid van Faresa enkel ingeroepen worden m. b. t. schriftelijke correspondentie. De aansprakelijkheid van Faresa is in elk geval beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, wat de opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt. Op eenvoudig schriftelijk verzoek ontvangt de opdrachtgever bijkomende informatie over deze verzekeringen. Indien, om welke reden dan ook er geen tussenkomst zou zijn vanwege de verzekeraars, dan is de aansprakelijkheid van de medewerkers in hoofdsom, kosten en interest beperkt tot de bewezen direct schade met een max. van het bedrag van de door de opdrachtgever betaalde kosten voor de door Faresa verleende diensten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheidskwestie. Faresa is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, noch voor indirect en/of niet bewezen schade geleden door de opdrachtgever of een derde.

12 Bescherming van persoonsgegevens en privacy – Faresa verwerkt de persoonsgegevens van haar opdrachtgever en met als doel de behandeling van de dossiers of het uitvoeren van een specifieke opdracht van de opdrachtgever/opdrachtgever. Faresa verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen. De opdrachtgever heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of te verwijderen.

13 Betwistingen – Elk geschil betreffende de samenwerking valt onder de uitsluiten de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Hasselt en is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke vordering vervalt indien ze niet binnen het jaar na het ontstaan van de oorzaak in rechte wordt gevorderd.

2. Voorwaarden voor gebruik van de tools

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die zich toegang verschaffen en gebruik maken van de Burn-OutAid (BOA) app, de Faresa Digital Tools (FDT) app en/of e-learningmodules (ELF) (hierna de ‘Toepassing/Toepassing(en)’).

De Toepassingen zijn een uitgave van:

Faresa BV  
Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02,          
3500 Hasselt   
KBO nr. 0819.967.031          
011 75 80 55         
info@faresa.be  

Door een Toepassing van Faresa te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent de gebruiker de volgende voorwaarden te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan.

Tenzij anders aangegeven, verwijst 'Faresa' op onze Toepassingen naar Faresa BVBA, met maatschappelijke zetel te Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02, 3500 Hasselt en KBO-nummer 0819.967.031, en desgevallend de vennootschappen, logo's, bedrijfsnamen en/of handelsmerken van de ondernemingen die direct of indirect verbonden zijn met Faresa.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Faresa behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op deze Disclaimer. U wordt dan ook verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.

Gebruiksrichtlijnen

Door een Toepassing te gebruiken, verklaart u zich akkoord om:

  • Geen handelingen te stellen die het gebruik van die Toepassing door andere gebruikers belemmeren, of die de veiligheid van deze Toepassing verstoren
  • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden op een Toepassing
  • Geen gebruik te (proberen) maken van de account, het paswoord of het systeem van een andere gebruiker zonder machtiging van Faresa.

Indien u wenst in te loggen op een Toepassing als geregistreerd gebruiker, dient u onze privacyverklaring (zie hierboven) na te leven, en u te allen tijde te gedragen als een zorgvuldig lid van de Faresa-gemeenschap. Met betrekking tot de gegevens die u aan Faresa toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

  • dat deze geen logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
  • dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Als geregistreerd gebruiker vrijwaart u Faresa tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. Faresa kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat haar door gebruikers wordt toevertrouwd.

Afsluiten van de persoonlijke toegang

Faresa heeft het recht om de toegang tot haar Toepassingen voor een gebruiker af te sluiten in volgende gevallen:

  • bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van een Toepassing,
  • bij overtreding van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer,
  • indien Faresa dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de gebruiker, of andere gebruikers te vrijwaren,
  • ingeval van mededeling door de gebruiker aan Faresa van het verlies of de diefstal van de persoonlijke log in en het paswoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het paswoord door een derde.

Faresa gaat ervan uit dat de inhoud van de op de Toepassing geplaatste berichten of bestanden van enigerlei aard uitgaat van de gebruiker en overeenstemt met zijn wil, behalve indien de gebruiker Faresa op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van zijn persoonlijke log in.

Onbeschikbaarheid van Toepassingen

Faresa behoudt zich het recht voor de dienstverlening via haar Toepassingen op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem.

Faresa behoudt zich ook het recht voor haar Toepassingen, de persoonlijke log in alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

Faresa geeft geen garanties voor de goede werking van haar Toepassingen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van Faresa of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van Faresa. De inhoud van een Toepassing (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Aansprakelijkheid

Informatie op de Toepassingen

De informatie op onze Toepassingen is algemeen en desgevallend commercieel van aard. De informatie is niet uitputtend. Ondanks onze redelijke inspanningen kan het voorkomen dat de informatie niet nauwkeurig of actueel is, of dat zij niet van toepassing is op de omstandigheden van een welbepaald geval. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan een bedrieglijke voorstelling van zaken) op een Toepassing.

Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op een Toepassing vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Faresa onttrekt zich aan iedere aansprakelijkheid voor een verlies of een schade die direct, indirect of anderszins uit het gebruik van een Toepassing of de daarin opgenomen informatie voortvloeit. Het voorgaande geldt ongeacht de aard van het verlies of de schade.

Het dient in het bijzonder benadrukt te worden dat de Burn-OutAid (BOA) app en de Faresa Digital Tools (FDT) app geen begeleiding aanbiedt voor vormen van psychopathologie al dan niet gepaard gaande met suïcidaliteit, doch gericht is op een risico-inschatting voor o.a. burn-out en digitale self-management via smartphone.

Voor e-learningmodule (ELF) geldt in het bijzonder dat informatie verstrekt wordt met betrekking tot symptomen in de vorm van psycho-educatie en zelfhulp in de vorm van e-learning. Het is echter geenszins de bedoeling om een duidelijke diagnose te stellen en een consult bij een hulpverlener te vervangen. De website is dan ook in geen geval gericht aan een klinische populatie, aangezien deze hen mogelijk niet de nodige ondersteuning biedt.


Verder zijn de Toepassingen steeds gericht tot de volwassen bevolking (d.i. 18 jaar of ouder).

Gebruik van de Toepassingen

Wij zijn niet verplicht de informatie op onze Toepassingen up te daten. Niettegenstaande, is Faresa volledig vrij om een Toepassing op ieder ogenblik, geheel of gedeeltelijk, offline te halen en te wijzigen, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving of aankondiging vereist is.

Bovendien biedt Faresa geen enkele garantie voor wat betreft de goede werking van de Toepassingen. Ongeacht de oorzaak, kunnen wij dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige werking van of de ontoegankelijkheid van een Toepassing.

In geen geval is Faresa aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten op de toepassingen

De inhoud van en de gegevens die kunnen worden gedownload van de Toepassingen zijn allemaal beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder echter beperkt te zijn tot het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, het octrooirecht en de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals de aanvragen tot dergelijke rechten (hierna ‘Intellectuele Eigendomsrechten’). De Intellectuele Eigendomsrechten behoren steeds toe aan Faresa of derden waarmee Faresa de nodige afspraken heeft gemaakt.

Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten. Bijgevolg, verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere mogelijke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Faresa of van de hierboven vermelde derden.

Tenzij en voor zover uitdrukkelijk en op dwingende wijze toegelaten bij wet, of tenzij u de schriftelijke voorafgaande toestemming van Faresa verkrijgt, is elk hergebruik van een Toepassing voor niet-commerciële en/of commerciële doeleinden ten strengste verboden.

Op eenvoudig verzoek van Faresa, zal u onmiddellijk een einde stellen aan iedere reproductie of andere exploitatie van de voormelde Intellectuele Eigendomsrechten. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u de Toepassing niet insluiten noch een link maken naar een andere dan de startpagina (zie hieronder).

Op 16/04/2015 werd BOA E-Learning Faresa (ELF) geregistreerd bij I-depot.

Gebruik van hyperlinks

De Toepassingen kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Wanneer we een hyperlink verstrekken naar de website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot onze Toepassingen. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat Faresa de betreffende website(s) heeft geanalyseerd of deze website(s) of de inhoud ervan goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de website van een derde leiden die meningen bevat die strijdig zijn met meningen uitgedrukt in een van onze Toepassingen, of anderszins door Faresa geuit. 

Wijzelf, noch onze dochterondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, met inbegrip van alle websites via welke u toegang hebt verkregen tot een van onze Toepassingen, alle websites tot welke u toegang zou hebben gekregen via een van onze Toepassingen, evenals alle websites waar wij, zelfs onrechtstreeks, naar zouden verwijzen op een onze Toepassingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites of links. Wij verklaren uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of andere kenmerken van iedere andere website die aan een derde toebehoort. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die te wijten is aan de inhoud of de kenmerken van zulke websites. 

In het geval dat uzelf een hyperlink naar een van onze Toepassingen zou willen voorzien, dient u steeds voorafgaand een verzoek per mail te richten naar Faresa: info@faresa.be. Alzo mogen de pagina's van een Toepassing niet in de pagina's van een andere website worden opgenomen.

Bijkomende informatie  

Wij bespreken graag met u de implicaties van elke onduidelijkheid. Stuur ons een e-mail met uw vragen op: info@faresa.be.

De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Faresa. Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u onze privacyverklaring lezen (zie bovenaan).

Nietige of ongeldige bepalingen

Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke bepaling los te maken zijn van de overige bepalingen die geldig blijven, voor zover toegestaan door de wet. Voor wat betreft de ongeldige bepaling, aanvaardt u dat deze zal vervangen worden door een nieuwe bepaling die de wil van de partijen zoveel als mogelijk benadert, en toch binnen de grenzen blijft van hetgeen de wet toelaat.

Toepasselijk recht

Het gebruik van onze Toepassingen en de gegevens die ervan zijn gedownload, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van een Toepassing, zijn de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Vraag, feedback of compliment? Laat het ons weten via info@faresa.be